Verksamhetspolicy och Etiskt direktiv

Telatek Service (Service) har specialiserat sig på mekaniskt underhåll. Dess främsta kunder är kraftverk, oljeraffinaderier och företag inom gruv-, basmetall-, skogs- och sjöfartsindustrin. Flera av de underhållslösningar som Service erbjuder bygger på företagets egen produktutveckling. Inom termisk sprutning, maskinbearbetning på plats och specialsvetsning är Service en föregångare i Finland. Företaget har ett eget ackrediterat NDT-laboratorium.

Våra lösningar och produkter är framtagna utifrån kundernas behov och uppfyller kraven på kvalitet, miljö och säkerhet. Våra underhållslösningar förlänger livstiden för våra kunders utrustningar, sparar energi och hjälper våra kunder att minska sin miljöbelastning. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, leverantörer och internationella klassningsinstitutioner.

Företagsledningen ser till att det finns tillräckliga förutsättningar för att arbeta säkert, främja miljövård och skapa kvalitet i alla steg från ledning till planering och genomförande och att varje medarbetare är medveten om uppsatta mål, arbetssätt och kundkrav. Grunden för ledningen av verksamheten utgörs av LEAN-tänkande.

Företagsledningen förbinder sig att skapa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förebygga olyckor och yrkessjukdomar, minska risker för arbetsskador och förhindra faror. Dessutom förbinder sig ledningen att uppfylla relevanta lagstiftade och andra krav och att kontinuerligt förbättra systemen för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd.

Ledningen förbinder sig också att lyssna på och involvera personalen. Utgångspunkten är att var och en ska ta ansvar för sitt arbete, delta i utvecklingen av verksamheten och gå aktivt in för att avhjälpa brister i verksamheten.

Våra mål är hög kundnöjdhet, rättidiga leveranser, verksamhetens ekonomiska lönsamhet, personalens goda arbetsförmåga och hälsa, noll olyckor, aktiv säkerhetsobservation och rapportering av avvikelser samt energibesparing och ökad återvinning av material.

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Vår svetsverksamhet och våra stålkonstruktioner har tilldelats certifikaten ISO 3834-2 och SFS-EN 1090-1:2009. Vår NDT-verksamhet är ackrediterad av Finas enligt SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Kari Koivula
Telatek Service Oy
Verkställande direktör